Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků a dodavatelů služeb

Správce osobních údajů Hana Nesvadbová se sídlem Opolany 96, 289 07, IČO 74993968 (dále jen „správce“) poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) subjektům údajů níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává.

V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na správce na níže uvedených kontaktech:

doručovací adresa:                   9. května 354, 281 51 Velký Osek

e-mailová adresa:                     oou@vasekvetinka.cz

Zpracování osobních údajů je prováděno za účelem vyřizování zakázek, nákupu a prodeje zboží a služeb, řešení reklamací a plnění právních povinností (např. vedení daní a účetnictví). Osobní údaje dále zpracováváme za účelem vedení marketingové komunikace.

Zpracováním osobních údajů založených na právním základě zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů sleduje správce v nezbytně nutném rozsahu obhajobu svých právních nároků v rámci nákupu a prodeje zboží a služeb a  rozvoj obchodních aktivit.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů je prováděno výhradně za účelem v souhlasu vyjádřeným, s nímž je subjekt údajů vždy seznámen před jeho udělením.

Právním základem zpracování jsou skutečnosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c) a f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • adresní, identifikační a kontaktní údaje zákazníků a smluvních partnerů,
 • adresní, identifikační a kontaktní údaje, údaje o pracovním zařazení a zaměstnavateli  zaměstnanců smluvních partnerů,
 • platební a bankovní údaje dodavatelů a zákazníků,
 • údaje o nákupech zákazníků.

Pokud nejsou osobní údaje získány od subjektu údajů, jsou získávány z veřejných zdrojů (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, administrativní rejstřík ekonomických subjektů) a z jiných zdrojů (od smluvních partnerů, orgánů veřejné moci při výkonu jejich pravomocí).

Příjemci osobních údajů jsou subjekty, jimž je správce povinen poskytovat osobní údaje na základě příslušných obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou v nezbytném rozsahu poskytovány smluvním partnerům pro zajištění služeb zákazníků (např. přepravcům). Příjemcem osobních údajů nejsou subjekty, jejichž činnost nesouvisí s činnostmi a poskytovanými službami správce, ledaže by s tím subjekt údajů vyslovil souhlas.

Osobní údaje jsou rovněž poskytovány zpracovatelům osobních údajů, s nimiž má správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích země nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje jsou uloženy po dobu, kterou stanoví příslušné obecně závazné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají nebo umožňují. V ostatních případech je doba uložení osobních údajů stanovena jako doba potřebná k uplatnění práv nebo oprávněných zájmů správce nebo třetích osob nebo jako doba potřebná k obhajobě právních nároků správce, příp. třetích osob. Dobu uložení osobních údajů rovněž stanoví příslušné požadavky předpisů Evropské unie, zejména v oblasti poskytování dotací. Při stanovení doby uložení osobních údajů jsou zohledňovány veškeré aspekty daného zpracování a zájmy subjektu údajů.

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí osobních údajů nelze naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů. Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít v případě odmítnutí poskytnout osobní údaje subjektem údajů k situaci, kdy smlouva nebude moci být uzavřena. Správce však nepodmiňuje uzavření smlouvy poskytnutím těch osobních údajů od subjektu údajů, které nejsou pro řádné uzavření smlouvy nezbytné. 

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

Profilování není správcem využíváno.

Správce nezpracovává osobní údaje přímo sdělené subjektem údajů pro jiné účely, než pro ty, které byly subjektu údajů sděleny v okamžiku jejich předání. Pokud hodlá správce zpracovávat tyto osobní údaje pro jiné účely, před vlastním zahájením zpracování poskytne subjektu údajů informace o tomto jiném účelu, jakož i další informace nezbytné k uplatnění jeho práv.

Subjekt údajů má dále tato práva:

 • V případech, kdy je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování osobních údajů je prováděno se souhlasem subjektu údajů, má subjekt údajů právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 • Podle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo na přístup k osobním údajům a právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o jejich zpracování.
 • Podle čl. 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají nebo doplnil neúplné osobní údaje.
 • Právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v čl. 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají.
 • Právo na to, aby správce omezil za podmínek uvedených v čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů zpracování jeho osobních údajů.
 • Pokud to subjekt údajů požaduje, je správce povinen informovat subjekt údajů o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Za podmínek uvedených v čl. 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
 • Za podmínek uvedených v čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.
 • Za podmínek uvedených v čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
 • Správce musí podle čl. 34 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů subjektu údajů oznámit případ porušení zabezpečení jeho osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody. Tuto povinnost správce nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

X